Aktuellt

Folkmålsstudier på webben!

Äldre nummer av Folkmålsstudier finns nu fritt tillgängliga i digitalt format på journal.fi (https://journal.fi/folkmalsstudier/issue/archive).

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 57 har kommit ut och skickats till alla medlemmar. Det här var det sista numret som kom ut enbart i pappersformat. Nästa nummer utkommer också digitalt.

 

Äldre händelser

Årsmöte i Åbo den 7 februari 2019

Läs protokollet här.

 

Seminarium: Att publicera i nordistik

Föreningen ordnade - i anslutning till årsmötet - ett seminarium med temat "Att publicera i nordistik" i Åbo den 7 februari 2019. Seminariet riktade sig i synnerhet till doktorander och unga forskare men var öppet för alla intresserade. Se programmet nedan.

 

Program:

13.00–13.45 Avhandlingar i nordistik. Föredragshållare: professor Saara Haapamäki, Åbo Akademi

13.50–14.35 Artiklar i nordistik. Föredragshållare: professor Catrin Norrby, Stockholms universitet

14.40–15.15 Abstrakt i nordistik. Föredragshållare: FD Lotta Collin, Åbo Akademi

15.15–16.00 Kaffepaus

16.00–17.15 Paneldebatt: Att publicera sig karriärmedvetet. Perspektiv på val av form och forum

Deltagare:

professor Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), redaktör för Folkmålsstudier

professor Jan Lindström (Helsingfors universitet), redaktör för Språk och interaktion

professor Catrin Norrby (Stockholms universitet), redaktör för Språk och stil

FD Jennica Thylin-Klaus, utgivningschef vid Svenska litteratursällskapet samt huvudredaktör för Historisk tidskrift för Finland

17.30–19.00 Årsmöte, Föreningen för nordisk filologi

19.30 Middag

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 56 har kommit ut och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Helsingfors den 8 februari 2018

Läs protokollet här.

 

Symposium: Svenskan och språkundervisning i flerspråkiga klassrum

FNF arrangerade ett symposium om svenskan och språkundervisning i flerspråkiga klassrum i Vetenskapernas hus i Helsingfors den 89 februari 2018.
Symposieprogrammet bestod av föredrag som berörde både modersmålsundervisning och L2-undervisning i svenska utbildningssammanhang med betoning på Finland. Se programmet här.

 

Presentationer

Yvonne Nummela

Gun Oker-Blom

Olli-Pekka Salo

Beatrice Silén och Therese Lindström Tiedemann

Anna Slotte

Elisabeth Zetterholm

Jan-Ola Östman

 

Abstrakt

Elisabeth Zetterholm

Siv Björklund m.fl.

Pia Nyman-Koskinen

Camilla Rosvall

Olli-Pekka Salo

 

Föreningen för nordisk filologis årsmöte hölls i anslutning till symposiet  (se ovan).

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 55 har utkommit och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Åbo den 10 februari 2017

Läs protokollet här.

 

Doktorandkurs om språkvetenskapens 1900-talshistoria

Tidpunkt: den 6-7 oktober 2016
Plats: Ilmaristen matkailutila i Lundo utanför Åbo (transport ordnas från Åbo)
Medverkande lärare: Saara Haapamäki (Åbo Akademi), Jannika Lassus (Svenska
handelshögskolan), Anna Vogel (Stockholms universitet), Peter Juul Nielsen (Roskilde universitetscenter) och Ludvig Forsman (Åbo Akademi)

Kursen ger en överblick över hur olika teoribildningar förhåller sig till varandra och
till sitt tids- och idémässiga sammanhang, men den ger också en möjlighet att fördjupa
sig i de teorier man är speciellt intresserad av. Inriktningar som tas upp är bl.a. strukturell lingvistik (Köpenhamnsskolan), systemisk-funktionell lingvistik, kognitiv lingvistik, sociolingvistik och antropologisk lingvistik.

Kursen riktar sig till doktorander, forskare, lärare och längre hunna studerande.
Kursupplägget bygger på förarbete i form av läsning och diskussioner i Moodle, liksom på
presentationer och diskussioner under träffen i Lundo. Avklarad kurs ger 5 ECTS.

Utöver själva kursinnehållet ger kursen deltagarna en möjlighet att träffa andra
språkvetare och umgås i en trevlig miljö. Priset för kurs, kost och logi är 70 euro.

Anmälning senast den 3 september till FNF:s sekreterare Linda Huldén (linda.hulden@abo.fi).
 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 54 har utkommit och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Helsingfors den 12 februari 2016

Läs protokollet här.

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 53 har kommit ut och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Åbo den 6 februari 2015

Läs protokollet här.

 

Seminarium: Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid

Svenska litteratursällskapet och Föreningen för nordisk filologi ordnade ett seminarium med temat "Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid" den 30–31 oktober 2014 i Vetenskapernas hus i Helsingfors. Se programmet här:

http://www.sls.fi/doc.php?category=1&docid=253&eventid=711

En del av föredragen kommer att ges ut inom ramen för Folkmålsstudier.

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 52 har kommit ut och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Helsingfors den 27 februari 2014

Läs protokollet här.

 

Symposium om författningsöversättning i Helsingfors den 14-15 november 2013 och i Vasa den 15-16 november 2013

Här kan du ta del av de inbjudna talarnas presentationer:

Lieselott Nordman: Juridiskt språk och juridisk översättning

Marianne Nordman: Handböcker och andra källor för den som arbetar med språket i juridisk text på svenska - ett tidsperspektiv

Sten Palmgren: Hur lagar och förordningar kommer till

Johan Bärlund: Nationella och EU-relaterade normhierarkier

Ingemar Strandvik: EU-terminologi. Terminologiska utmaningar i arbetet med EU-texter

Diana Nyberg: Lagdatabaser och andra hjälpmedel

Ann-Marie Malmsten: Översättning av lagtext från finska till svenska

Mikael Ekholm: Översättning av lagtext

 

Här finns en länklista med verktyg för skribenter och översättare (sammanställd av Diana Nyberg).

 

Program Helsingfors

Program Vasa

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 51 har kommit ut och skickats till alla medlemmar.

 

Föreningens årsmöte i Helsingfors den 8 februari 2013

Läs protokollet här.

 

FNF:s höstsymposium Metoder inom nordistiken i Åbo den 5-6 oktober 2012

Här kan du ta del av de inbjudna talarnas presentationer:

Unn Røyneland: Sociolingvistik

Marie Mægaard: Etnografisk lingvistik

Jan Lindström: Interaktionell lingvistik

Per Holmberg: Systemisk-funktionell lingvistik

 

Program

Abstrakt

 

23.8.2012: Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 50 har kommit ut och distribuerats till alla medlemmar.

 

Föreningens årsmöte i Åbo den 23 februari 2012

Läs protokollet här

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 49 kom ut våren 2011.

 

Höstsymposiet Nya perspektiv på dialekter i Tvärminne den 26–27 november 2010

Se programmet här.

 

Doktorand- och forskarkurs om språkvetenskapens historia

Föreningen arrangerade under hösten 2010 en doktorand- och forskarkurs om den västerländska språkvetenskapens historia från antiken till senare hälften av 1900-talet. Kursen, som ordnades i Helsingfors, leddes av professor Saara Haapamäki från Åbo Akademi och hade sammanlagt 15 deltagare från  Helsingfors universitet, Åbo Akademi och Tammerfors universitet.