Aktuellt

Välkommen på FNF:s skrivretreat på Backby gård 10‒12.5.2023

Skriver du pro gradu-avhandling, doktorsavhandling, artikel, rapport eller någon annan typ av akademisk text? Har du fastnat med din uppsats och vill få tips på hur man kan göra för att öppna skrivflödet eller befinner du dig i ett intensivt skrivskede? Har du skrivflyt och längtar efter att ostört få fokusera på din text? Vill du träffa andra som skriver akademiska texter med språkvetenskapliga teman, diskutera skrivande och annat, umgås och skapa kontakter? Kom med på skrivretreat till Backby gård 10‒12.5.2023! Retreaten riktar sig till pro gradu-skribenter, doktorander och forskare i olika skeden av karriären.

Programmet börjar med lunch kl. 13 på onsdagen. Därefter öppnas retreaten med en workshop om skrivande, som leds av författaren Sabine Forsblom. Den resterande tiden ägnas åt det egna skrivandet. Vi sitter tillsammans och skriver, i intervall av koncentrerat skrivande, socialt umgänge och vila. Retreaten avslutas med kaffe kl. 15 på fredagen. Med retreaten vill vi erbjuda dig möjligheten att arbeta koncentrerat med en text i tre dagars tid, utan distraktioner. Vi vill också främja nätverkande mellan pro gradu-skribenter, doktorander och forskare inom nordistiken.

Deltagaravgiften är 160 euro för föreningens medlemmar och 170 euro för icke-medlemmar. I priset ingår måltider, övernattning i två personers rum och tillgång till Backbys bastu och minispa. Du kan bo i eget rum mot en extra kostnad på 60 euro.

Anmäl dig bindande till föreningens ordförande Sarah Wikner senast 21.4 (sarah.wikner@abo.fi). När du anmäler dig önskar vi att du meddelar eventuella allergier och specialdieter och om du vill bo i eget rum.

Adressen till Backby gård är Bodomvägen 37, 02740 Esbo. Om du åker kollektivt tar du dig enklast till Backby gård med buss från Esbo centrum. Buss nr 246 avgår t.ex. från järnvägsstationen i Esbo centrum ett par gånger i timmen. Om du har frågor om hur du ska ta dig till Backby kan du rikta dem till arrangörerna (sarah.wikner@abo.fi) så försöker vi hjälpa dig. När du anmäler dig kan du gärna meddela varifrån du reser och hur du önskar ta dig till Backby så kan vi också försöka koordinera samåkning.

Minimiantal deltagare på retreaten är tio.

Retreaten ordnas med understöd av Svenska Kulturfonden.

Föreningens årsmöte den 16 februari 2023 i Åbo

Föreningens årsmöte hålls torsdagen den 16 februari 2023 vid Åbo Akademi i Arken på Fabriksgatan 2 (sal Jöns Budde). Före mötet, kl. 17.00, presenterar en språkvetare och en litteraturvetare sina pro gradu-avhandlingar:

Alexander Ginlund (magisterstudent vid Åbo Akademi): Svenskans grundläggande färgtermer: ett experiment

Lotta Westerlund (FM och doktorand vid Helsingfors universitet): "Allt i världen hör ihop": rytmiska nivåer i barnlyrik av Hellsing och Stark & Bondestam

Presentationerna är öppna för alla intresserade. Efter presentationerna öppnar vi årsmötet kl. 18.00. Föreningens medlemmar är välkomna att delta i mötet. Mötesförhandlingarna följer agendan i föreningens stadgar, paragraf 7.

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare

3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

4. Godkännande av arbetsordning för mötet

5. Behandling av årsberättelsen, räkenskaperna och verksamhetsgranskarnas utlåtande

6. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra redovisningsskyldiga

7. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgiftens storlek för det löpande kalenderåret

8. Val av styrelsens ordförande och dess övriga medlemmar

9. Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter

10. Behandling av övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som årsmötet enhälligt beslutar uppta till behandling.

Efter årsmötet har årsmötesdeltagarna möjlighet att äta middag tillsammans på restaurang Gustavo på Slottsgatan 1 på egen bekostnad. För att veta hur många som deltar i middagen önskar vi att du anmäler dig på förhand, senast 12.2, till föreningens ordförande: sarah.wikner[at]abo.fi.

Välkommen!

Styrelsen för Föreningen för nordisk filologi

Hjärtligt välkommen på jubileumssymposiet Språk och tillgänglighet!

Föreningen för nordisk filologi fyller 90 år i år och det firar vi med ett symposium med temat språk och tillgänglighet fredagen den 18.11 i Vetenskapernas hus i Helsingfors (Kyrkogatan 6). Tillgänglighet är på många sätt en förutsättning för en fungerande demokrati, och språkets roll i tillgänglighetsarbetet är central. Symposiet syftar till att uppmärksamma detta och föredragen belyser temat ur olika perspektiv. Dagen inleds med ett jubileumsföredrag om den svenska dialektologin i Finland.

Det är gratis att delta i symposiet, men förhandsanmälan krävs. Anmäl dig senast 11.11 via denna länk: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/119711/lomake.html 

Symposiet arrangeras med understöd av Waldemar von Frenckells stiftelse.

Här nedanför kan du ta del av programmet, föredragshållarnas rubriker och en kort beskrivning av deras presentationer. Om rubriken är klickbar kan du även ta del av ett mer ingående abstrakt.

Program

10.15-10.30 Seminariet öppnas

10.30-11.15 Jubileumsföredrag

Caroline Sandström (Institutet för de inhemska språken):

Vem, var, hur och för vem? Svensk dialektologi i Finland under 160 år

I mitt föredrag kommer jag att följa upp centrala aktörer, dialekterna som föremål för forskningen och metoder inom finländsk dialektologi från senare hälften av 1800-talet fram till idag. Också tillgänglighet och målgrupper för publicering av dialektmaterial och forskningsrön kommer att beröras.

11.15-11.45 Jolin Slotte (Åbo Akademi):

Vi behöver alla skönlitteratur på lätt svenska

I mitt föredrag lyfter jag fram och diskuterar behovet av lättläst litteratur. Jag belyser specifika målgruppers behov och diskuterar även i vidare bemärkelse samhällets behov av skönlitteratur och läsning, med utgångspunkt i bl.a. Martha Nussbaums tanke om skönlitteraturens betydelse för demokratin. 

11.45-13.00 Lunch på egen bekostnad

13.00-13.45 Camilla Lindholm (Tammerfors universitet):

Att anpassa tal

Min presentation handlar om hur talat språk kan anpassas till bland annat innehåll, ordförråd och prosodiska drag för att bli mer tillgängligt. Jag visar exempel på anpassning av tal i två olika kontexter, där fokus i den ena är på att förmedla information och i den andra på mer informellt tal. Presentationen avslutas med en framåtblick mot framtida forskning.

13.45-14.15 Maria Andersson-Koski (Helsingfors universitet):

Språklig (o)tillgänglighet – upplevelser bland döva finlandssvenska teckenspråkiga

I min presentation diskuterar jag finlandssvenska teckenspråkiga dövas upplevelser av språklig (o)tillgänglighet med utgångspunkt i Brigitta Buschs vidgade förståelse av språklig repertoar. Jag visar exempel på detta ur mitt material för min pågående doktorsavhandling. Det består av videoinspelningar med finlandssvenska teckenspråkiga som ritar, presenterar och diskuterar språkporträtt (eng. language portraits) i grupp.

14.15-14.45 Linda Bäckman & Saara Haapamäki (Åbo Akademi):

Språk, tillgänglighet och integration

14.45-15.15 Kaffe

15.15-15.45 Alexander Rancken (Åbo Akademi):

Språkligt synliggörande och osynliggörande av kön ur ett tillgänglighetsperspektiv

Synen på kön har förändrats och utvidgats. Det har givetvis också språkliga följder. I mitt föredrag diskuterar jag hur vi kan synliggöra kvinnor och könsminoriteter i ett lättillgängligt språk och i vilka situationer det överhuvudtaget är ändamålsenligt att tala om kön?

15.45-16.30 Paneldiskussion med föredragshållarna

Diskussionen leds av Jenny Sylvin (Helsingfors universitet)

Seminariet avslutas

Föreningens årsmöte den 17 februari 2022 via mötestjänsten Zoom (förhandsanmälan krävs)

Föreningens årsmöte hålls torsdagen den 17 februari 2022 via den elektroniska mötestjänsten Zoom. Före mötet, kl. 16.30, presenterar två nyligen graduerade språkvetare sina pro gradu-avhandlingar:

Rebecka Heinonen (Åbo universitet): Svenskans ställning i Finland i jämförelse med katalanskans ställning i Spanien

Salla Smeds (Helsingfors universitet): Går det att bli svenskspråkig? – Språkbruk och språklig identitet bland studerande med svenska som andraspråk vid svenskspråkiga utbildningsprogram i Finland

Presentationerna är öppna för alla intresserade. Efter dem ges tillfälle till virtuellt mingel och lite paus innan vi öppnar årsmötet kl. 17.45. Föreningens medlemmar är välkomna att delta i mötet. Mötesförhandlingarna följer agendan i föreningens stadgar, paragraf 7.

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare

3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

4. Godkännande av arbetsordning för mötet

5. Behandling av årsberättelsen, räkenskaperna och verksamhetsgranskarnas utlåtande

6. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra redovisningsskyldiga

7. Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgiftens storlek för det löpande kalenderåret

8. Val av styrelsens ordförande och dess övriga medlemmar

9. Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter

10. Behandling av övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som årsmötet enhälligt beslutar uppta till behandling.

För distribution av möteslänken ombeds alla som vill delta att anmäla sig på förhand till föreningens sekreterare Sara Rönnqvist: sara.ronnqvist@helsinki.fi. Länken skickas ut en dag på förhand till din e-post. Instruktioner för hur du använder Zoom ges vid behov.

Välkommen!

Styrelsen för Föreningen för nordisk filologi

Äldre händelser

Välkommen på FNF:s skrivretreat med helpansion på Backby gård 27-29.10.2021

Intervallskrivande och att skriva tillsammans har blivit ett sätt för många skrivande akademiker att öka sin produktivitet och koncentrationsförmåga. Skrivkvällar och skrivretreater där man lämnar alla distraktioner och kommer samman för att skriva har blivit populära, och det här är något som även vi i Föreningen för nordisk filologi vill erbjuda våra medlemmar.

Programmet börjar med lunch på onsdagen, och följs av en inspirerande föreläsning om akademiskt skrivande och hur man kan göra för att öppna skrivflödet och hitta inspiration för sitt skrivande. Efter det tar det egna arbetet vid och vi sitter tillsammans och skriver, i intervall av koncentrerat skrivande följt av vila.

Deltagaravgiften är 130 euro, 110 om du är medlem i föreningen. I priset ingår måltider, övernattning och tillgång till Backbys bastu och spa. Målet med retreaten är att ge dig möjligheten att arbeta koncentrerat tillsammans i tre dagars tid, samvaro med doktorander och forskare från hela landet under pauserna och kvällarna.

Anmäl dig bindande till föreningens sekreterare Sara Rönnqvist senast 7.10. Adressen är sara.ronnqvist@helsinki.fi.

Av ekonomisk skäl kan vi inte arrangera retreaten om vi inte får minst tolv deltagare.

Föreningen har fått ekonomiskt bidrag av Stiftelsen Tre Smeder för att arrangera retreaten.

Programmet för retreaten ser ut som följer:

Onsdagen den 27 oktober

12.00 Lunch

13–15 Kimmo Svinhufvud: Innostavaa kirjoittamista, diskussion

15 kaffe

15.30 –17 Intervallskrivning

Fritt program med middagsservering, naturpromenad, bastu och kvällsmat.

Torsdagen den 28 oktober

7.30–9.30 Frukost

9.30   Intervallskrivning

11.30 Lunch

13–15 Intervallskrivning

15 kaffe

15.30 –17 Intervallskrivning

Fritt program med middag och kvällsmat.

Fredagen den 29 oktober

7.30–9.30 Frukost

9.30   Intervallskrivning

11.30 Lunch

13–15 Intervallskrivning

15 kaffe, hemfärd

Välkommen på FNF:s webbinarium
Från sal och stol till skärm och soffa i november

Föreningen för nordisk filologis arrangerar ett höstwebbinarium den 5 november 2020 kl. 13–16.

Med webbinariet vill vi erbjuda en möjlighet för forskare, studerande och lärare inom språk- och kommunikationsvetenskaperna att samlas och dela ett halvårs erfarenheter av digitalt medierad undervisning och forskning. Under webbinariet får deltagarna möjlighet att utbyta tankar kring de möjligheter och utmaningar som har uppkommit när det gäller vetenskapligt arbete på distans. Programmet består av två plenarföredrag samt informella och förhoppningsvis stimulerande workshoppar, där olika perspektiv får mötas och där möjligheten för att knyta samarbetsband kring forskning om detta tema ligger i fokus.

Deltagande i webbinariet är gratis. Anmäl dig senast fredagen den 30 oktober genom att mejla föreningens sekreterare Sara Rönnqvist på adressen sara.ronnqvist@helsinki.fi. Var snäll och ange i din anmälan vilken workshop du vill delta i.

Hoppas vi ses på distans i november!

Plenarföredragshållare:

  • Tomás Lehečka: Distansundervisningens möjligheter och utmaningar
  • Åsa Palviainen: Nöden är (de digitala) uppfinningarnas moder

Webbinariets program:

(13:00 – 13:15: Inloggning och tekniktestning)

13:15 Öppningsord (Tiina Räisä, styrelseordförande för Föreningen för nordisk filologi)

13:20 Föredrag: Distansundervisningens möjligheter och utmaningar (universitetslärare Tomás Lehečka, Åbo Akademi)

13:50 Kort paus

14:00 Föredrag: "Nöden är (de digitala) uppfinningarnas moder" – materialinsamling i coronatider (professor Åsa Palviainen, Jyväskylä universitet)

14:30 Kort paus

14:40 Workshoppar (parallella)

1) Undervisa på distans: råd och rön

2) Kommunicera på distans: språk och interaktion

3) Forska på distans: engagemang och verktyg

15:25 Sammanfattning av workshopparna

15:55 Avslutningsord

Undantagsvår och -höst

Till följd av pandemin har föreningens verksamhet tyvärr legat på is under våren. Till styrelsens besvikelse kunde vi till exempel inte genomföra vår inplanerade skrivretreat som var inplanerad i maj på Bockby gård i Esbo. Vi hoppas kunna ordna retreaten våren 2021 istället, och redan i höst planerar vi ett tidsenligt webbinarium kring forskning och undervisning på distans för språk- och kommunikationsämnena. Mer information om webbinariet kommer inom kort. 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 58 har kommit ut och skickas till alla medlemmar inom kort. Det här numret utkommer både digitalt och i pappersformat. För att ta del av den digitala versionen av Folkmålsstudier 58 behövs en elektronisk kod som varje medlem kan erhålla efter att ha betalat sin medlemsavgift. Arbetet med koderna är under arbete och styrelsen informerar mer om förfarandet med koden så fort som möjligt. 

Folkmålsstudier på webben

Äldre nummer av Folkmålsstudier finns redan nu fritt tillgängliga i digitalt format på journal.fi (https://journal.fi/folkmalsstudier/issue/archive).

Årsmöte den 13 februari 2020 i Helsingfors

Föreningens årsmöte hålls torsdagen den 13 februari 2020 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6) i Helsingfors. Före mötet, kl. 17.00, hålls två vetenskapliga föredrag som är öppna för alla intresserade:
 
  • Anne-Maj Åberg (Åbo universitet): Effekten av explicit undervisning på inlärning av explicit och implicit kunskap om ordföljden i svenska
  • Jenny Stenberg-Sirén (Tankesmedjan Magma): Svenska, finska, engelska – ungas språkresurser i en digital miljö

Årsmötet, som är öppet för föreningens medlemmar, inleds ca kl. 18.00. Efter mötet äter vi middag på restaurang Rodolfo (Kyrkogatan 5, www.ravintolarodolfo.fi). Meddela senast den 31 januari om du vill delta i middagen (linda.hulden@abo.fi).

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 57 har kommit ut och skickats till alla medlemmar. Det här var det sista numret som kom ut enbart i pappersformat. Nästa nummer utkommer också digitalt.

Årsmöte i Åbo den 7 februari 2019

Läs protokollet här.

Seminarium: Att publicera i nordistik

Föreningen ordnade - i anslutning till årsmötet - ett seminarium med temat "Att publicera i nordistik" i Åbo den 7 februari 2019. Seminariet riktade sig i synnerhet till doktorander och unga forskare men var öppet för alla intresserade. Se programmet nedan.

 

Program:

13.00–13.45 Avhandlingar i nordistik. Föredragshållare: professor Saara Haapamäki, Åbo Akademi

13.50–14.35 Artiklar i nordistik. Föredragshållare: professor Catrin Norrby, Stockholms universitet

14.40–15.15 Abstrakt i nordistik. Föredragshållare: FD Lotta Collin, Åbo Akademi

15.15–16.00 Kaffepaus

16.00–17.15 Paneldebatt: Att publicera sig karriärmedvetet. Perspektiv på val av form och forum

Deltagare:

professor Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), redaktör för Folkmålsstudier

professor Jan Lindström (Helsingfors universitet), redaktör för Språk och interaktion

professor Catrin Norrby (Stockholms universitet), redaktör för Språk och stil

FD Jennica Thylin-Klaus, utgivningschef vid Svenska litteratursällskapet samt huvudredaktör för Historisk tidskrift för Finland

17.30–19.00 Årsmöte, Föreningen för nordisk filologi

19.30 Middag

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 56 har kommit ut och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Helsingfors den 8 februari 2018

Läs protokollet här.

 

Symposium: Svenskan och språkundervisning i flerspråkiga klassrum

FNF arrangerade ett symposium om svenskan och språkundervisning i flerspråkiga klassrum i Vetenskapernas hus i Helsingfors den 89 februari 2018.
Symposieprogrammet bestod av föredrag som berörde både modersmålsundervisning och L2-undervisning i svenska utbildningssammanhang med betoning på Finland. Se programmet här.

 

Presentationer

Yvonne Nummela

Gun Oker-Blom

Olli-Pekka Salo

Beatrice Silén och Therese Lindström Tiedemann

Anna Slotte

Elisabeth Zetterholm

Jan-Ola Östman

 

Abstrakt

Elisabeth Zetterholm

Siv Björklund m.fl.

Pia Nyman-Koskinen

Camilla Rosvall

Olli-Pekka Salo

 

Föreningen för nordisk filologis årsmöte hölls i anslutning till symposiet  (se ovan).

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 55 har utkommit och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Åbo den 10 februari 2017

Läs protokollet här.

 

Doktorandkurs om språkvetenskapens 1900-talshistoria

Tidpunkt: den 6-7 oktober 2016
Plats: Ilmaristen matkailutila i Lundo utanför Åbo (transport ordnas från Åbo)
Medverkande lärare: Saara Haapamäki (Åbo Akademi), Jannika Lassus (Svenska
handelshögskolan), Anna Vogel (Stockholms universitet), Peter Juul Nielsen (Roskilde universitetscenter) och Ludvig Forsman (Åbo Akademi)

Kursen ger en överblick över hur olika teoribildningar förhåller sig till varandra och
till sitt tids- och idémässiga sammanhang, men den ger också en möjlighet att fördjupa
sig i de teorier man är speciellt intresserad av. Inriktningar som tas upp är bl.a. strukturell lingvistik (Köpenhamnsskolan), systemisk-funktionell lingvistik, kognitiv lingvistik, sociolingvistik och antropologisk lingvistik.

Kursen riktar sig till doktorander, forskare, lärare och längre hunna studerande.
Kursupplägget bygger på förarbete i form av läsning och diskussioner i Moodle, liksom på
presentationer och diskussioner under träffen i Lundo. Avklarad kurs ger 5 ECTS.

Utöver själva kursinnehållet ger kursen deltagarna en möjlighet att träffa andra
språkvetare och umgås i en trevlig miljö. Priset för kurs, kost och logi är 70 euro.

Anmälning senast den 3 september till FNF:s sekreterare Linda Huldén (linda.hulden@abo.fi).
 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 54 har utkommit och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Helsingfors den 12 februari 2016

Läs protokollet här.

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 53 har kommit ut och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Åbo den 6 februari 2015

Läs protokollet här.

 

Seminarium: Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid

Svenska litteratursällskapet och Föreningen för nordisk filologi ordnade ett seminarium med temat "Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid" den 30–31 oktober 2014 i Vetenskapernas hus i Helsingfors. Se programmet här:

http://www.sls.fi/doc.php?category=1&docid=253&eventid=711

En del av föredragen kommer att ges ut inom ramen för Folkmålsstudier.

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 52 har kommit ut och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Helsingfors den 27 februari 2014

Läs protokollet här.

 

Symposium om författningsöversättning i Helsingfors den 14-15 november 2013 och i Vasa den 15-16 november 2013

Här kan du ta del av de inbjudna talarnas presentationer:

Lieselott Nordman: Juridiskt språk och juridisk översättning

Marianne Nordman: Handböcker och andra källor för den som arbetar med språket i juridisk text på svenska - ett tidsperspektiv

Sten Palmgren: Hur lagar och förordningar kommer till

Johan Bärlund: Nationella och EU-relaterade normhierarkier

Ingemar Strandvik: EU-terminologi. Terminologiska utmaningar i arbetet med EU-texter

Diana Nyberg: Lagdatabaser och andra hjälpmedel

Ann-Marie Malmsten: Översättning av lagtext från finska till svenska

Mikael Ekholm: Översättning av lagtext

 

Här finns en länklista med verktyg för skribenter och översättare (sammanställd av Diana Nyberg).

 

Program Helsingfors

Program Vasa

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 51 har kommit ut och skickats till alla medlemmar.

 

Föreningens årsmöte i Helsingfors den 8 februari 2013

Läs protokollet här.

 

FNF:s höstsymposium Metoder inom nordistiken i Åbo den 5-6 oktober 2012

Här kan du ta del av de inbjudna talarnas presentationer:

Unn Røyneland: Sociolingvistik

Marie Mægaard: Etnografisk lingvistik

Jan Lindström: Interaktionell lingvistik

Per Holmberg: Systemisk-funktionell lingvistik

 

Program

Abstrakt

 

23.8.2012: Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 50 har kommit ut och distribuerats till alla medlemmar.

 

Föreningens årsmöte i Åbo den 23 februari 2012

Läs protokollet här

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 49 kom ut våren 2011.

 

Höstsymposiet Nya perspektiv på dialekter i Tvärminne den 26–27 november 2010

Se programmet här.

 

Doktorand- och forskarkurs om språkvetenskapens historia

Föreningen arrangerade under hösten 2010 en doktorand- och forskarkurs om den västerländska språkvetenskapens historia från antiken till senare hälften av 1900-talet. Kursen, som ordnades i Helsingfors, leddes av professor Saara Haapamäki från Åbo Akademi och hade sammanlagt 15 deltagare från  Helsingfors universitet, Åbo Akademi och Tammerfors universitet.