Folkmålsstudier

Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi

Föreningen ger sedan 1933 ut tidskriften Folkmålsstudier, som upptar artiklar i nordisk filologi eller nordistik. Folkmålsstudier utkommer en gång per år och den ingår i medlemsavgiften. Tidskriften är en av de få regelbundet utkommande skrifter som presenterar svensk och nordisk språkforskning på högsta vetenskapliga nivå. Trots sitt traditionsrika namn upptar skriftserien alla slags artiklar som anknyter till ämnet nordistik. I Folkmålsstudier ingår artiklar såväl inom dialektologi och språkhistoria som textanalys och samtalsforskning. Artiklarna som publiceras har gått igenom refereegranskning. Tidskriften redigeras av Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), Jannika Lassus (Helsingfors universitet) och Caroline Sandström (Institutet för de inhemska språken).

Folkmålsstudier distribueras genom Vetenskapsbokhandeln, Snellmansgatan 13, 00170 Helsingfors, tfn 09-63 51 77, e-post: tiedekirja(at)tsv.fi. 

Bidrag för publicering samt skrifter som önskas anmälda tas emot löpande. Intresserade ombeds ta kontakt med redaktörerna Hanna Lehti-Eklund (hanna.lehti-eklund(at)helsinki.fi), Jannika Lassus (jannika.lassus(at)helsinki.fi) eller Caroline Sandström (caroline.sandstrom(at)sprakinstitutet.fi). Instruktioner till författarna finns här.

 

Nytt nummer: Folkmålsstudier 55/2017

 • Förord
 • Tove Bull: Samisk (og eventuellt finsk?) innverknad på skandinavisk
 • Maria Kautonen: Finskspråkiga talares intonation av finlandssvenska i påståendeyttranden i fritt tal
 • Ulrika Magnusson: Barnlitteraturens komplexitet - en studie av grammatisk metaforik i litteratur för barn
 • Nina Pilke och Gun-Viol Vik: Tvåspråkig mötespraxis inom kommunalpolitiken. "Det är fantastiskt att vi kan använda vårt eget modersmål och att vi förstår varandra"
 • Viveca Rabb: Hur varierar Vasasvenskan? En undersökning av Vasabors perception av språklig variation kontrasterad mot deras språkliga produktion
 • Tiina Räisä: Medieritualer som klass- och kulturbundna diskurser och funktioner: Hufvudstadsbladets lucia och konstruktionen av Svenskfinland
 • Sofia Stolt: Vägen till vitsordet - en studie av värderande yttranden i bedömarkommentarer på studentexamensuppsatser i modersmål och litteratur
 • Eveliina Tolvanen: Myndighetskommunikation på två språk - pensionstexter på svenska och finska i Finland och Sverige i ett systemisk-funktionellt perspektiv
 • Maria Vidberg: Ortnamn i kontakt i Helsingfors. Finska inslag i bruket av gatunamn i svenska kontexter
 • Endre Brunnstad, Ann-Kristin Helland Gujord och Edit Bygge (red.): Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Rec. av Satu Siltaloppi.
 • Alva Dahl: I skriftens gränstrakter. Interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner. Rec. av Anne-Marie Londen.
 • Helge Sandøy (red.): Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk. Rec. av Caroline Sandström.
 • Jacob Thøgersen, Nikolas Coupland och Janus Mortensen (red.): Style, Media and Language Ideologies. Rec. av Jenny Stenberg-Sirén

 

Katalog

Med hjälp av följande förteckningar kan du studera vilka slags artiklar man har gett ut i serien Folkmålsstudier.

Förteckningarna kan hämtas som pdf-dokument. För att kunna läsa eller ladda ner dem behöver du Adobe Acrobat Reader som du kan hämta här.

 

On line-artiklar

Följande skrifter är tillgängliga i elektroniskt format.

Folkmålsstudier 36, 1995.

 • Årgång: 1995
 • ISBN: 952-90-7178-7
 • Status: Utsåld
 • Redaktörer: Ann-Marie Ivars, Peter Slotte
 • Digital bearbetning: Yvonne Falk (skanning, korrektur), Sofie Henricson (korrektur, anpassning till originallayout), Jan Lindström (pdf-konvertering)
 • Copyright: Föreningen för nordisk filologi och författarna 1995
 • Kommentar: Artiklarnas originala sidlayout har bevarats. Således motsvarar sidnumren i den elektroniska versionen sidnumren i den tryckta volymen.
 • Filhämtning: Genom Adobe Acrobat Reader som du kan hämta här.

Hämta artiklarna här:

Artiklarna kan hämtas som pdf-dokument.

 

Redaktion

Redaktörer för Folkmålsstudier är Hanna Lehti-Eklund (Helsingfors universitet), Jannika Lassus (Helsingfors universitet) och Caroline Sandström (Institutet för de inhemska språken).

Folkmålsstudier har följande redaktionsråd: Saara Haapamäki, Jan Lindström, Anne-Marie Londen, Peter Slotte, Marketta Sundman och Marika Tandefelt. Utomstående referenter anlitas vid behov.

 

Omslag

Föreningens och tidskriftens sjuttioåsrjubileum till ära 2002–2003 utkom Folkmålsstudier 43 och de därpå följande volymerna med ett förnyat omslag. Det nya omslaget har designats av grafikerna Tove och Gunnar Bornemann.