Föreningens stadgar

Daterade 5.5.2004, godkända av Patent- och registerstyrelsen 7.8.2004

1 §

Föreningens namn är Föreningen för nordisk filologi r.f., och dess hemort är Helsingfors stad. Föreningens språk är svenska.

 

2 §

Föreningen har till syfte att i akademiska och vidare kretsar väcka och upprätthålla intresset för ett vetenskapligt studium av de nordiska folkens språk, litteratur och folkminnen. Sina syften förverkligar föreningen genom mötes- och publikationsverksamhet. För att stöda verksamheten är föreningen berättigad att förskaffa medel genom att uppbära medlemsavgifter och ta emot understöd.

 

3 §

Som medlem i föreningen kan antas varje person och varje rättsgiltig förening som stöder föreningens syften. Medlem i föreningen har rätt att genom skriftlig anmälan hos styrelsen eller dess ordförande eller genom muntlig anmälan till föreningsmötets protokoll utträda ur föreningen.

Årsmötet besluter om storleken av den medlemsavgift som uppbärs av medlemmarna.  Erhållna medlemsrättigheter tryggas.

 

4 §

Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse, som årsmötet väljer för ett år i sänder. Styrelsen består av ordförande och ytterligare högst fyra och minst tre medlemmar. Styrelsens medlemmar ska vara inom föreningens verksamhetsområde skolade forskare. Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare och skattmästare.

Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen på ordförandens, eller vid förfall för denne, på viceordförandens kallelse eller om minst två styrelsemedlemmar fordrar det.

Styrelsen är beslutför då minst tre medlemmar, ordföranden eller viceordföranden medräknad, är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Styrelsen kan utse arbetsutskott och kan till medlemmar i dessa kalla även personer utanför styrelsen.

 

5 §

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden, tillsammans med antingen sekreteraren eller skattmästaren.

 

6 §

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslutet skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall återlämna bokslutet jämte revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

 

7 §

Varje år hålls ett årsmöte före utgången av februari månad. Skriftlig kallelse bör utsändas minst tio dagar före årsmötet.

Mötet hålls i antingen Helsingfors eller Åbo.

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

1.  Mötets öppnande

2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare

3.  Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet

4.  Godkännande av arbetsordning för mötet

5.  Behandling av årsberättelsen, räkenskaperna och revisorernas utlåtande

6.  Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra redovisningsskyldiga

7.  Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgiftens storlek för det löpande kalenderåret

8.  Val av styrelsens ordförande och dess övriga medlemmar

9.  Val av två revisorer och deras suppleanter

10.    Behandling av övriga ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som årsmötet enhälligt besluter uppta till behandling.

 

8 §

Styrelsen kallar föreningen till extra möte, då den anser det nödvändigt eller då minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar skriftligen påyrkar sådant för behandling av visst uppgivet ärende.

 

9 §

Förslag till ändring av föreningens stadgar bör behandlas på föreningens årsmöte. Förslaget bör senast i januari månad samma år föreläggas styrelsens ordförande, och styrelsen bör avge utlåtande därom till årsmötet, om icke förslaget utgår från styrelsen. Stadgeändringen bör omnämnas i möteskallelsen. Ändringsförslag anses godkänt om det omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de vid omröstningen avgivna rösterna.

Vad som i 2 § sägs om föreningens allmänna syfte får inte ändras.

Ifall föreningen upplöses används föreningens tillgångar för befrämjande av föreningens syfte på sätt som föreningens sista möte besluter.

 

10 §

I övrigt följer föreningen gällande föreningslag.