Aktuellt

Symposium: Svenskan och språkundervisning i det flerspråkiga klassrummet

FNF arrangerar ett symposium om språkundervisning i flerspråkiga klassrum i Vetenskapernas hus i Helsingfors den 8 och 9 februari 2018. Vi hoppas på en kombination av teoretisk och praktisk kunskap om svenskan och dess roll i
språkundervisningen i utbildningsmiljöer som i tilltagande grad är två- och flerspråkiga.

Symposieprogrammet kommer att bestå av föredrag som berör både modersmålsundervisning och L2-undervisning i svenska utbildningssammanhang med betoning på Finland. Inbjudna föreläsare är Anna Slotte (Helsingfors universitet), Gun Oker-Blom och Yvonne Nummela (Utbildningsstyrelsen), Mikaela Björklund (Åbo Akademi), Marjo Savijärvi (Helsingfors universitet), Elisabeth Zetterholm (Stockholms universitet), Jan-Ola Östman (Helsingfors universitet) samt Beatrice Silén och Therese Lindström Tiedemann (Helsingfors universitet).

Vi bjuder nu in föredrag som belyser olika aspekter på symposiets teman. Vi välkomnar både mer teoretiskt och mer praktiskt inriktade
föredragsabstrakt på ca 300 ord. Skicka in era abstrakt till Linda Huldén
(lhulden@abo.fi) senast den 17 december 2017.

Deltagaravgiften är 40 euro (20 euro för studerande) och innefattar symposieprogrammet samt kaffe under båda dagarna. Det kommer även att arrangeras en symposiemiddag till självkostnadspris. Anmälningar och frågor kan riktas till Linda Huldén (kontaktuppgifter ovan).

Föreningen för nordisk filologis årsmöte hålls i anslutning till symposiet.

 

 

Äldre händelser

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 55 har utkommit och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Åbo den 10 februari 2017

Läs protokollet här.

 

Doktorandkurs om språkvetenskapens 1900-talshistoria

Tidpunkt: den 6-7 oktober 2016
Plats: Ilmaristen matkailutila i Lundo utanför Åbo (transport ordnas från Åbo)
Medverkande lärare: Saara Haapamäki (Åbo Akademi), Jannika Lassus (Svenska
handelshögskolan), Anna Vogel (Stockholms universitet), Peter Juul Nielsen (Roskilde universitetscenter) och Ludvig Forsman (Åbo Akademi)

Kursen ger en överblick över hur olika teoribildningar förhåller sig till varandra och
till sitt tids- och idémässiga sammanhang, men den ger också en möjlighet att fördjupa
sig i de teorier man är speciellt intresserad av. Inriktningar som tas upp är bl.a. strukturell lingvistik (Köpenhamnsskolan), systemisk-funktionell lingvistik, kognitiv lingvistik, sociolingvistik och antropologisk lingvistik.

Kursen riktar sig till doktorander, forskare, lärare och längre hunna studerande.
Kursupplägget bygger på förarbete i form av läsning och diskussioner i Moodle, liksom på
presentationer och diskussioner under träffen i Lundo. Avklarad kurs ger 5 ECTS.

Utöver själva kursinnehållet ger kursen deltagarna en möjlighet att träffa andra
språkvetare och umgås i en trevlig miljö. Priset för kurs, kost och logi är 70 euro.

Anmälning senast den 3 september till FNF:s sekreterare Linda Huldén (linda.hulden@abo.fi).
 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 54 har utkommit och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Helsingfors den 12 februari 2016

Läs protokollet här.

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 53 har kommit ut och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Åbo den 6 februari 2015

Läs protokollet här.

 

Seminarium: Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid

Svenska litteratursällskapet och Föreningen för nordisk filologi ordnade ett seminarium med temat "Flerspråkighet och språkkontakt i modern tid" den 30–31 oktober 2014 i Vetenskapernas hus i Helsingfors. Se programmet här:

http://www.sls.fi/doc.php?category=1&docid=253&eventid=711

En del av föredragen kommer att ges ut inom ramen för Folkmålsstudier.

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 52 har kommit ut och skickats till alla medlemmar.

 

Årsmöte i Helsingfors den 27 februari 2014

Läs protokollet här.

 

Symposium om författningsöversättning i Helsingfors den 14-15 november 2013 och i Vasa den 15-16 november 2013

Här kan du ta del av de inbjudna talarnas presentationer:

Lieselott Nordman: Juridiskt språk och juridisk översättning

Marianne Nordman: Handböcker och andra källor för den som arbetar med språket i juridisk text på svenska - ett tidsperspektiv

Sten Palmgren: Hur lagar och förordningar kommer till

Johan Bärlund: Nationella och EU-relaterade normhierarkier

Ingemar Strandvik: EU-terminologi. Terminologiska utmaningar i arbetet med EU-texter

Diana Nyberg: Lagdatabaser och andra hjälpmedel

Ann-Marie Malmsten: Översättning av lagtext från finska till svenska

Mikael Ekholm: Översättning av lagtext

 

Här finns en länklista med verktyg för skribenter och översättare (sammanställd av Diana Nyberg).

 

Program Helsingfors

Program Vasa

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 51 har kommit ut och skickats till alla medlemmar.

 

Föreningens årsmöte i Helsingfors den 8 februari 2013

Läs protokollet här.

 

FNF:s höstsymposium Metoder inom nordistiken i Åbo den 5-6 oktober 2012

Här kan du ta del av de inbjudna talarnas presentationer:

Unn Røyneland: Sociolingvistik

Marie Mægaard: Etnografisk lingvistik

Jan Lindström: Interaktionell lingvistik

Per Holmberg: Systemisk-funktionell lingvistik

 

Program

Abstrakt

 

23.8.2012: Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 50 har kommit ut och distribuerats till alla medlemmar.

 

Föreningens årsmöte i Åbo den 23 februari 2012

Läs protokollet här

 

Nytt nummer av Folkmålsstudier

Folkmålsstudier 49 kom ut våren 2011.

 

Höstsymposiet Nya perspektiv på dialekter i Tvärminne den 26–27 november 2010

Se programmet här.

 

Doktorand- och forskarkurs om språkvetenskapens historia

Föreningen arrangerade under hösten 2010 en doktorand- och forskarkurs om den västerländska språkvetenskapens historia från antiken till senare hälften av 1900-talet. Kursen, som ordnades i Helsingfors, leddes av professor Saara Haapamäki från Åbo Akademi och hade sammanlagt 15 deltagare från  Helsingfors universitet, Åbo Akademi och Tammerfors universitet.